Spoločnosť GRAFFEX s.r.o, ponúka služby v oblasti odpadového hospodárstva zo zameraním na zber, prepravu, skladovanie a zhodnocovanie odpadov:graffex logo8

19 12 01 – papier a lepenka
15 01 01 – Obaly z papiera a lepenky
15 01 02 – obaly z plastov

Na prevádzku spoločnosti bolo vydané právoplatné rozhodnutie okresného úradu Košice-okolie, číslo : OU-KS-OS ZP 2016/008108 zo dňa 06. 07.2016.